Chenren Xu
Chenren Xu
Assistant Professor | Ph.D. Advisor
Center for Energy-efficient Computing and Applications (CECA)
School of EECS, Peking University
Shuang Jiang
Shuang Jiang
M.S. student since 2015
Center for Energy-efficient Computing and Applications (CECA)
School of EECS, Peking University
Jing Wang
Jing Wang
Ph.D. student since 2016
Center for Energy-efficient Computing and Applications (CECA)
School of EECS, Peking University
Weicheng Wang
Weicheng Wang
Ph.D. student since 2016 (Co-advised with Guojie Luo)
Center for Energy-efficient Computing and Applications (CECA)
School of EECS, Peking UniversityUndergraduate Students


Wangyang LiPKU CS'18Joined in Fall'15
Yang ShenPKU CS'18Joined in Spring'16, Intern@CMU in Summer'17MobiCom'17
Wantong JiangPKU CS'18Joined in Fall'16, Intern@CMU in Summer'17
Yunzhe NiPKU CS'18Joined in Fall'16MobiCom'17
Caihua LiPKU CS'18Joined in Spring'17, Intern@Rice in Summer'17
Lei YangPKU CS'18P/T joined in Spring'17, Intern@Stanford in Summer'17
Yufan ZhengPKU CS'18Joined in Spring'17
Jieqi ShiPKU CS'18P/T joined in Spring'17, Intern@CMU in Summer'17
Siyu YaoPKU CS'18P/T joined in Fall'17
Xieyang XuPKU CS'19Joined in Spring'16, Intern@Rice in Summer'17MobiCom'17
Guojun ChenPKU CS'19Joined in Spring'16MobiCom'17
Chao DaiPKU CS'19Joined in Fall'17
Yue WuPKU CS'20Joined in Spring'17
Purui WangPKU CS'20Joined in Spring'18
Yihua ChenPKU CS'20Joined in Spring'18


Alumni

                                                                                                                                    
Zhenyi LiPKU CS'17Joined in Fall'15, Intern@UCLA in Summer'16, BS thesisECE MS of CMU
Qiuyue XuePKU EE'17Joined in Fall'16, BS thesisCS MS of GaTech
Jingxian WangBUPT EE'17Joined in Fall'15, Intern@Rutgers in Summer'16ECE PhD of CMU
Ruoyuan ZhaoPKU CS'17Project research in Spring'16CS MS of CMU
Zhuqi LiPKU CS'17Project research in Spring'17CS PhD of Princeton
Junrui YangPKU CS'16Joined in Spring'16, BS thesisMobiCom'17CS PhD of Stanford
Yunting LiuPKU CS'16BS thesisCS MS of CMU
Tianchong JiangPKU EE'16BS thesisEE MS of Gatech